Małżeństwo - przygotowanie

  wróć >>>

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej minimum na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Jeżeli narzeczony lub narzeczona nie są obywatelami Polski lub ślub ma odbyć się poza granicami naszego kraju formalności związane z zawarciem sakramentalnego małżeństwa załatwiać należy na sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu. Wydłużony okres formalności przedślubnych należy przewidzieć również w przypadku małżeństw międzywyznaniowych.

W celu spisania protokołu przedmałżeńskiego do kancelarii parafialnej narzeczeni przychodzą wspólnie i osobiście (nie mogą działać przez pełnomocników) przedkładając swoje dowody osobiste oraz:

1. Świadectwa sakramentu chrztu świętego obydwu stron.

2. Świadectwa bierzmowania.

3. Dyplomy ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego w katolickiej poradni rodzinnej. Z obowiązku odbycia kursu narzeczonych nie zwalnia ukończenie religii na poziomie maturalnym.

5. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód do zwaracia związku małżeńskiego w wypadku, gdy ma być to tzw. ślub konkordatowy czyli wraz ze skutkami cywilnymi) - dokument USC musi być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek.

6. Strona owdowiała przynosi - akt zgonu współmałżonka.

7. Jeśli narzeczeni bądź któreś z nich wcześniej było związane z inna osobą sakramentem małżeństwa, którego nieważność orzekły Władze Kościoła należy dostarczyć dokument ten fakt potwierdzający. Jeżeli zawarcie nowego sakramentalnego małżeństwa obwarowane zostało jakąś klauzulą (zastrzeżeniem) narzeczeni winni roztropnie rozważyć czy warunek ten spełniają.

8. W przypadku, gdy narzeczni pochodzą spoza naszej parafii winni przedłożyć zaświadczenia (tzw. licencje) od swoich Księży Proboszczów.

9. Obowiązek uzyskania licencji spoczywa także na narzeczonych będących naszymi parafianami, a chcącymi zawrzeć sakramentalny związwek małżeński poza parafią.

W ramach przygotowań do sakramentu małżeństwa przyszli małżonkowie odbywają dwie Spowiedzi św. ; jedną na około dwa  miesiące przed zawarciem związku, drugą w ostatnim tygodniu przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.

 

Uwagi:

1. Jeżeli narzeczona lub narzeczony nie władają językiem polskim obowiązek wynajęcia i opłacenia tłumacza przysięgłego spoczywa na narzeczonych bądź ich rodzinach. To samo dotyczy osób posługujących się językiem migowym.

2. Wraz z wyrażeniem woli zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i rozpoczęciem formalności z tym związanych narzeczeni wyrażają mliczącą zgodę (patrz: Kodeks Cywilny) na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji wymogów określonych w Kanonie 1069 Kodeksu Prawa Kanonicznego tj. wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.

3. Narzeczeni nie mają prawa żądać od Księdza Proboszcza zaniechania wygłoszenia zapowiedzi. Natomiast mogą wystąpić do Księdza Biskupa Diecezjalnego z umotywowaną pisemną prośbą o zwolnienie z wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych. Każda decyzja wydana w tym zakresie przez Księdza Biskupa jest niezaskarżalna.

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

Święta

Piątek, I Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy