Kapłaństwo - przygotowanie

 wróć >>>

Kandydat do kapłaństwa powinien on odznaczać się między innymi takimi przymiotami:

- odpowiednią zdatnością duchową (miłością Boga i bliźniego, dążnością do braterstwa i zaparcia się siebie, doświadczoną czystością, zmysłem kościelnym, gorliwością apostolską i misyjną),

- zdatnością moralną (szczerością ducha, dojrzałością uczuciową, wyrobieniem towarzyskim, umiejętnością dochowania wierności obietnicom, ciągłą troską o sprawiedliwość, duchem przyjaźni i słusznej wolności, odpowiedzialnością, pracowitością, chęcią współpracy z innymi),

- zdatnością intelektualną (umiejętnością stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnieniami wystarczającymi do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych),   

- zdrowiem fizycznym i psychicznym,

- dobrą intencją, czyli gotowością podjęcia zadań kapłańskich z pobudek religijnych,

- dobrowolnością podjętego wyboru.

Kandydat chcący wstąpić do seminarium duchownego i rozpocząć 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne przygotowujące go do kapłaństwa winien przedłożyć:

1. Własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej skierowane do Księdza Rektora.

2. Własnoręcznie napisany szczegółowy życiorys.

3. Świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę. Jeśli katechetą była osoba świecka opinię przez siebie napisaną składa do Księdza Proboszcza. Jeżeli kandydat brał czynny udział w życiu Kościoła, był mninistrantem lub lektorem bądź należał do wspólnot i grup duszpasterskich dodatkowymi opiniami mogą być wystawione przez duszpasterzy opiekujących się tymi grupami i wspólnotami. Kandydat wszystkie opinie o nim wydane dostarcza do Seminarium w zamkniętych kopertach (zalakowanych, a przynajmniej opatrzonych pięczęciami parafii w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie kopert).

4. Świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis.

5. Świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

6. Metrykę chrztu i bierzmowania.

7. Akt urodzenia.

8. Kserokopię dowodu osobistego (2 egz.), książeczki wojskowej.

10. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pełną zdolność psychiczną i fizyczną do podjęcia wybranych studiów.

11. Cztery aktualne, kolorowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Nabór do seminarium odbywa się w dwóch cyklach: 1. w okresie pomaturalnym: maj - czerwiec ; 2. we wrześniu - nabór uzupełniający.

 

Procedury kwalifikacyjne

Po decyzji o przyjęciu kandydatów do Seminarium Duchownego przechodzą oni:

- egzamin pisemny lub ustny z zakresu wiadomości katechetyczno-teologicznych na poziomie szkoły średniej oraz wiadomości z życia Kościoła,

- indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Rektorem Seminarium,

- okres przygotowaczy (7-14 dni) w Seminarium, a przed spotkaniem ze wspólnotą współbraci kleryków,

- wspólnie z klerykami wyższych roczników (II - VI) rekolekcje na rozpoczęcie roku akademickiego.

Na podstawie Dekretu nr 1078/2014 Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej podpisanego przez Ks. Kardynała Stefana Grocholewskiego zatwierdzającego umowę podpisaną pomiędzy ówczesnymi: Biskupem Włocławskim i Dziekanem Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu - Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Włocławskiej jest afiliowane do  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dzięki tej afiliacji księża kończący włocławskie Seminarium po obronie pracy uzyskują tytuł magistra teologii. Fakt ten jednak powoduje, że kandydat do Seminarium Duchownego winien zarejestrować się jako student Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tam też jest zobowiązany dokonać wpłaty rekrutacyjnej i wnieść opłatę za legitymację studencką. Po przyjęciu do Seminarium kandydata czeka także rozmowa kwalifikacyjna na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Wszelkie formalności najlepiej załatwiać wspólnie z Księdzem Proboszczem, który bez wątpienia otoczy kandydata opieką i będzie towarzyszł w pierwszych kontaktach z Moderatorami Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

 

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

¦więta

Poniedziałek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy