Młodzi Przyjaciele Misji

wróć >>>

“Współpraca dzieci na polu ewangelizacji jest nie do zastąpienia w naszym świecie. Kościół wiąże głębokie nadzieje z możliwością zmienienia świata przez dzieci.  Wierzy on, że dzieci nie poddadzą się biernie warunkom społecznym, w jakich żyją, ale że potrafią one wypełnić teraźniejszość całą miarą, którą Bóg złożył w ich duszach.”

św. Jan Paweł II

Działające przy naszej parafii Dziecięce Koło Misyjne "Hiacynta" ma na celu uwrażliwianie dzieci na potrzeby swoich rówieśników w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.  Nie wystarczy bowiem, aby zadbać o to by dzieci włączyły się we współpracę misyjną tylko w ramach prowadzonych akcji. Konieczne jest wypracowanie w nich trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego, która wyrażałaby się w systematycznej ofiarności tak duchowej, jak i materialnej na rzecz dzieci w krajach misyjnych.

Cel ten realizowany jest poprzez:  poznawanie pracy misjonarzy i terenów misyjnych, pielęgnowanie i troska o misję Kościoła, uczenie otwartości i bezinteresowności oraz bycia darem z siebie dla innych, zaszczepienie solidarności pomiędzy dziećmi różnych kontynentów, rozwijanie wyobraźni dzieci i ich wrażliwości, kształtowanie systematyczności, obowiązkowości oraz umiejętności współdziałania w grupie, aktywny udział dzieci w życiu parafii, wpływanie przez przekazywane treści na rozwój kultury i obyczaju, rozwijanie wrażliwości, zdolności i zainteresowań oraz twórczego myślenia u dzieci.

Zadaniami koła misyjnego jest: budzenie i rozwój świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród dzieci, włączenie się w konkretną działalność misyjną Kościoła, poznawanie i wdrażanie w życie papieskich intencji misyjnych na cały rok, poznawanie krajów misyjnych (historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół),nawiązywanie kontaktów z misjonarzami, modlitwa za misjonarzy i o rozwój misji, poszukiwanie wśród misjonarzy wzorców do naśladowania,pozyskiwanie funduszy na pomoc materialną na rzecz misji i na programy misyjne, stwarzanie możliwości działań i współpracy w grupie rówieśniczej, integracja grupy rówieśniczej.

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

¦więta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy